ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COSMOS OF CULTURE »

Στην Αθήνα, σήμερα 5 Μαρτίου 2017, οι υπογράφοντες ιδρύουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Cosmos of Culture» τόσο για τις σχέσεις της στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται  ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού, οδός Σεφέρη 7. Αλλαγή της έδρας εντός των ορίων των περιφερειών και των δήμων του νομού Αττικής γίνεται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς επίσης και σε χώρες του εξωτερικού, με απόφαση των εταίρων της, με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

 ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι πολιτιστικοί, πολιτισμικοί, καλλιτεχνικοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί. Έχουν ως έργο την συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε δραστηριότητες που εκφράζουν τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τις τέχνες και τα γράμματα έτσι ώστε να είναι προσιτά σε όλους, να βοηθούν στην ανάπτυξη και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική χωρίς διακρίσεις συνύπαρξη.

Ειδικότερα σκοποί του Cosmos of Culture είναι:

  • Η λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου Cosmos of Culture, που αποτελεί χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καλλιτεχνικής και εκφραστικής δημιουργίας και διαλόγου.
  • Οι πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάδειξη του πολιτισμού ως κύριου πυλώνα ανάπτυξης, στην ενδυνάμωση της ελληνικής κοινωνίας και την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων.
  • Ειδικές δράσεις για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό σε συνεργασία με ομάδες, άτομα και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ενθαρρύνονται οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές επισκέψεις, κοινές δράσεις, με άλλες χώρες, με ομάδες ή άτομα και προκρίνεται η δημιουργία και η συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά δίκτυα, για κοινές δράσεις, επικοινωνία, ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.
  • Δράσεις για τα παιδιά και τους νέους, που σκοπό έχουν την ενεργή συμμετοχή τους σε πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρώμενα και η δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου για παιδιά και νέους με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Η έρευνα, μελέτη και προβολή θεμάτων που αφορούν την κουλτούρα και τον πολιτισμό, τον διάλογο καθώς και τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνία, τις γυναίκες, τους νέους και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  • Ο σχεδιασμός, δημιουργία και χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων, μέσων και προγραμμάτων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
  • Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστική βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να βοηθήσει την κοινωνική ανάπτυξή τους, σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όλα τα παραπάνω αφορούν άτομα ή ομάδες ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, φύλο, θρησκεία, ηλικία και εθνικότητα.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Αυτά είναι (ενδεικτική απαρίθμηση):

Εικαστικές εκθέσεις, προβολή και παρουσίαση καλλιτεχνών από όλο το φάσμα της τέχνης μέσα από την δουλειά τους.

Φεστιβάλ, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, λέσχες ανάγνωσης.

Συνέδρια, ημερίδες, δημιουργία ομάδων εργασίας, σεμινάρια, επιμόρφωση ενηλίκων, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους και ενημέρωση του κοινού, των μη κερδοσκοπικών φορέων, του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης,.

Η οργάνωση περιπάτων, εκδρομών, επισκέψεων με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, παζάρια και έρανοι.

Η δημιουργία Βιβλιοθήκης με εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, κόμικς, CDs και πολυμέσα προς χρήση και με ειδικά τμήματα λογοτεχνίας.

Η δημιουργία ιστοσελίδων πολιτιστικού περιεχομένου.

Η δημιουργία πωλητηρίου, e-shop και κυλικείου αποκλειστικά για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της εταιρίας.

Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία E-Learning Platform σαν εκπαιδευτικό εργαλείο.

Η προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, λευκωμάτων για θέματα πολιτισμού, τέχνης και εκπαίδευσης σε άμεση συνάρτηση με τους σκοπούς της εταιρίας,

καθώς και ό,τιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια των σκοπών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5 –ΜΕΛΗ

Η εταιρία αποτελείται:

Τακτικά Μέλη-Εταίροι: είναι τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν το παρόν καταστατικό.

Η είσοδος νέων εταίρων, γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση ενός εταίρου και γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

Μέλη-Φίλοι: Μέλη-Φίλοι μπορούν να γίνουν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς της εταιρίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό, συμμετέχουν στις δράσεις της και γίνονται δεκτοί ύστερα από αίτησή τους προς την εταιρία αλλά δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την εταιρία. Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια εισφορά και απολαμβάνουν προνόμια, όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται από τον Κανονισμό της εταιρίας.

Επίτιμα Μέλη: μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που υποστηρίζουν και προωθούν τους σκοπούς της εταιρίας και δεν έχουν καμία χρηματική υποχρέωση προς αυτήν. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Πρόταση για να γίνει κάποιος επίτιμο μέλος, μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε εταίρος και να γίνει αποδεκτή και από τους δύο.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.000 Ευρώ. Οι εταίροι κατέβαλαν ήδη τις εισφορές τους που ανέρχονται για μεν την πρώτη στο ποσό των 600 Ευρώ, για δε τον δεύτερο στο ποσό των 400 Ευρώ. Αντίστοιχη είναι και η εταιρική μερίδα συμμετοχής των συμβαλλομένων στην παρούσα εταιρική σύμβαση.

Η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων και γενικότερα τις εισφορές των μελών και των φίλων, επιχορηγήσεις (εθνικές, κοινοτικές, διεθνείς), από δωρεές των εταίρων, μελών και τρίτων, χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ταμεία, οργανώσεις, ιδρύματα, ιδιώτες και από τις Δράσεις της.  Επίσης όλα τα περιουσιακά δικαιώματα (ακίνητα, κινητά, πνευματικά δικαιώματα κλπ), που θα αποκτά η εταιρία κατά το χρόνο της λειτουργίας της και από τις δραστηριότητές της.

Επιτρέπεται, ύστερα από κοινή απόφαση των εταίρων, η εκποίηση ή διάθεση μέρους της περιουσίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ή των χρεών της. Επιτρέπεται επίσης και η παροχή άτοκου δανείου των εταίρων προς αυτήν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και στήριξη της λειτουργίας της.

Ο διαχειριστής/στρια υποχρεούται να φροντίζει ώστε η εταιρία αποδεχόμενη επιχορηγήσεις, δωρεές ή συνεισφορές να μην δεσμεύεται από καμία σχέση εξάρτησης απέναντι σε χορηγούς ή τρίτους.

Επίσης ο διαχειριστής/στρια οφείλει να αρνηθεί παροχές, οι οποίες κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να συνεπάγονται μία σχέση εξάρτησης ή που είναι αντίθετες με τους σκοπούς της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7 - Εργασιακές Σχέσεις

Τα μέλη της εταιρίας μπορούν να προσληφθούν με σχέση εργασίας βάσει σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν μεν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό αλλά δεν συμμετέχουν στην λήψη απόφασης που αφορά την εργασία, που εκτελούν έναντι αμοιβής.

ΆΡΘΡΟ 8. – Εταιρική Ευθύνη.

Για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια με την περιουσία της ενώ η ευθύνη των εταίρων έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ποσό της εισφοράς του καθενός. Η εταιρεία, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη όσο διαρκεί, μετά δε την εκκαθάρισή της εάν τυχόν προκύψει ενεργητικό θα διατίθεται σε κοινωφελείς σκοπούς η επιλογή των οποίων θα γίνεται  με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Συστήνονται επιτροπές για επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς όπου μέλη τους μπορεί να είναι και τρίτοι.

Προτεραιότητα δίνεται στην δημιουργία των παρακάτω Ομάδων Εργασίας: α) Γυναικείων Θεμάτων, β) Παιδιού και Νέων και γ) Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, πάντα σε σχέση  με τους σκοπούς της εταιρίας. Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό της εταιρίας.

Η εταιρία δικαιούται να αναθέτει σε εταίρους ή τρίτους την διεξαγωγή ερευνών και εργασιών και την κατάρτιση μελετών έναντι αμοιβής.

Δεν θεωρείται ότι αντίκειται στα συμφέροντα της εταιρίας η ανάθεση ερευνών, μελετών κλπ σε εταίρο.

Επίσης δεν αντίκειται στα συμφέροντα της εταιρίας η συμμετοχή των εταίρων σε συναφείς οργανισμούς με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό και γενικά κάθε επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση που αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θέματα Τέχνης και γενικότερα Πολιτισμού.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται η πρώτη συμβαλλόμενη Ανδριανή Μαρδάκη. Θα εκπροσωπεί την εταιρία σ΄όλες τις συναλλαγές της με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε κάθε αρχή και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Επίσης διαχειρίζεται και το ταμείο της εταιρίας.

 Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον άλλον εταίρο.

Η  Διαχειρίστρια εργάζεται με πνεύμα δημιουργικότητας και πρωτοβουλίας,

καταβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια να στηρίζονται, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, οι αποφάσεις και ενέργειές της στην ενημέρωση και συναίνεση και του άλλου εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 11-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται ο ισολογισμός της προηγουμένης χρονιάς και παρουσιάζεται προς έγκριση και στον άλλο εταίρο.

Οι ισολογισμοί, προϋπολογισμοί, απολογισμοί υπογράφονται και από τους δύο εταίρους.

Η εταιρία ως μη κερδοσκοπική δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της. Τα αποθεματικά, που τυχόν προκύπτουν από το πλεόνασμα των εσόδων είτε παραμένουν στην εταιρία ως αποθεματικά είτε διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της, με απόφαση των εταίρων της.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

            Οι λογαριασμοί και τα βιβλία της εταιρίας τηρούνται από την Διαχειρίστρια ενώ οποιαδήποτε στιγμή είναι στην διάθεση των εταίρων προς έλεγχο και ενημέρωσή τους.

            Με κοινή απόφαση των εταίρων ορίζεται λογιστής, ο οποίος ελέγχει τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρίας και τηρεί τα σχετικά βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια με την περιουσία της, ενώ η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Λύση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΑΛΥΣΗ

Η εταιρία δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και επομένως δεν τίθεται θέμα διανομής των κερδών στα μέλη της κατά την διάλυσή της.

Στην περίπτωση αυτή, η τύχη των περιουσιακών της στοιχείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των εταίρων της και μεταβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα που έχει παρόμοιους ή συγγενικούς σκοπούς, μη κερδοσκοπικούς.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΛΥΣΗ  

Η εταιρία λύνεται οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά την διάλυση της εταιρίας, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η διαχειρίστρια αναλαμβάνει την εκκαθάριση, συντάσσει τον ισολογισμό, πληρώνει τυχόν χρέη προς τρίτους και εισπράττει χρεωστούμενα.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Εταιρίας, βαρύνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας, μέχρι του ποσού της εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των μελών της.

Αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά από όλους τους εταίρους, οι οποίοι και υπογράφουν το παρόν καταστατικό το οποίο συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ